Chính sách bảo mật

1.Thu thập và sử dụng thông tin của NGADO

NGADO chỉ thu thập các loại thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng gồm:

Các thông tin này được sử dụng nhằm mục đích xử lý đơn hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà NGADO dành cho Khách hàng của mình.

NGADO cam kết:

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp;
 • Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của Khách hàng
 • Chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đã cung cấp cho NGADO, không sử dụng các thông tin của Khách hàng được biết đến theo các phương thức khác;
 • Thời gian lưu trữ và bảo mật thông tin:
 • Chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Khách hàng:
  1. Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ NGADO theo yêu cầu của Khách hàng;
  2. Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của NGADO;
  3. Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của NGADO;
  4. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

2.Cách thức bảo mật thông tin

Việc bảo mật các thông tin do Khách hàng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên NGADO, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu.

3.Trách nhiệm bảo mật thông tin của Khách hàng

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của NGADO, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. NGADO không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện NGADO là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của NGADO, xâm nhập, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của NGADO. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

 

NGADO không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của Khách hàng nếu Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.